Onze organisatie wil groeien, zowel qua kennis als qua impact.

Organisatie

Onze organisatie is in ontwikkeling. We willen groeien, zowel qua kennis als qua impact. Dat betekent dat we de komende drie jaar ook stappen willen maken op het gebied van professionalisering. Niet alleen op personeelsgebied maar ook op het gebied van marketing, fondsenwerving, lesontwikkeling en organisatie.

De organisatie bestaat op dit moment met name uit vrijwillige inzet. Ons bestuur is een actief bestuur met drie professionals. Over drie jaar denken we toe te zijn aan een raad van toezicht. Ondertussen bouwen we aan een raad van advies van mensen die vrijwillig of met grote korting wat betreft hun dienstverlening willen bijdragen aan onze doelstellingen.

Wij streven er naar onze taalcoaches, professionals en vrijwilligers de komende jaren een beloning te geven.

Onze vrijwilligers zijn onder andere migranten die ingeburgerd zijn. Zij zijn bereid andere nieuwe migranten te begeleiden uit het principe iets terug te doen nu zij zelf hun plek in de samenleving hebben gevonden. Dat doen we uit het principe van giving back. Juist door de eigen ervaring van de migranten in te zetten, kunnen effectieve stappen worden gemaakt.

Met ons werk bouwen we een community op van migranten die zich inzetten voor elkaar. Dagelijks werken we aan het uitbreiden van ons netwerk.

Foundation Global Inclusion is door Belastingdienst voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in de categorie welzijn aangemerkt.

We voeren evaluaties uit per project en bouwen zo een lerende organisatie. Omdat we in de tijd van Corona leven houden we rekening met alle maatregelen en kunnen geen grootschalige events organiseren.

Fondsenwerving en communicatie

We zetten in op een gemengde inkomstenmix. Voor elk project zetten we in op het aanvragen van subsidies en fondsen. Over twee jaar willen we na de gemeenteraadsverkiezingen grotere bekendheid hebben over onze aanpak en streven we er naar om vast onderdeel te gaan worden van de sociale basis van drie tot vijf steden. Daarnaast zoeken we waar mogelijk sponsors en vragen partners om korting. We willen hierbij duurzame relaties aangaan, waarbij onze partners waar krijgen voor hun korting/geld. Daarnaast gaan we gevers zoeken die we jaarlijks benaderen voor een bedrag. Ieder wordt uitgenodigd op ons jaarlijkse event.

Op het gebied van communicatie en marketing zetten in op onze website, filmpjes en het posten van blogs. We bouwen aan een goede relatie met pers die zich richt op de steden en stadsdelen waar we werken.

Samenwerking

We willen constructief samenwerken met andere organisaties om zo grote impact te bereiken in het leven van migranten.

Financiële prognose 2021

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals beschreven in de Statuten. De Stichting zal met haar activiteiten behaalde inkomsten ten goede laten komen aan de doelstellingen.

Het bestuur stelt de begroting vast. De boekhouding wordt elk boekjaar door een accountant gecontroleerd. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op de website. Jaarlijks zullen er bepaalde overhead kosten gemaakt worden.

Om de doelen van Foundation Global Inclusion te realiseren is geld nodig. Vandaar dat per project gelden geworven zullen worden. Deze gelden worden alleen ingezet om de kosten te betalen die bij het betreffende project samenhangen. Daarnaast zetten we ons er op in om ook generieke gelden te werven om onze organisatiekosten te kunnen financieren.

De manier waarop de stichting geld werft

De Stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, giften, subsidies en grants. De werving van middelen gebeurd direct, zoals tijdens contacten met relaties (zowel privé als zakelijk). Daarnaast ook digitaal middels een donatie-mogelijkheid voor het project op de website. Om de website veel bezoekers te geven wordt samengewerkt met organisaties die dezelfde MVO doelen hebben.

Beheer en besteding van gelden

Foundation Global Inclusion is als ANBI stichting verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moet ook blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

Naast een lopende rekening heeft de Stichting een spaarrekening. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, vaste donaties, erfstellingen en door andere baten bijvoorbeeld uit acties.

De komende jaren (2020 t/m 2023) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor de activiteiten:

Project 1 Taalcoaching stadsdelen Zuid & Zuid- Oost
Project 2 Money Bizz
Project 3 pilot jongeren De Ronde Venen
Project 4 Internationale Mannendag
Project 5 ‘Come back and give away’

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:

  • bankadministratie- en overboekingskosten
  • kosten van de website en provider
  • eventuele notariële kosten

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat Foundation Global Inclusion haar doelen heeft bereikt dan kan de Stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om vanuit de statuten en vanuit regelgeving het batig saldo te doneren aan een ANBI Stichting met dezelfde doelstelling. Het doel waarvoor het batig saldo is bedoeld zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Bedrag